لزوم حفظ آرامش در تبلیغ کاندیداها

پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴ دی ۱۳۵۸/ ۱۵ صفر ۱۴۰۰
تبلیغات بعد از انقلاب,
لزوم حفظ آرامش در تبلیغ کاندیداها

این جانب بنا ندارم از کسی تایید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم. و از تمام احزاب و گروهها و افراد می‌خواهم از نسبت دادن کاندیدای خود به من که از آن استفاده تایید و یا تعیین و یا رد شود، خودداری کنند. من بسیار مایل هستم که گروههایی که متعهد و معتقد به جمهوری اسلامی و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتی کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهاشان رعایت نمایند، و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامی داشته باشند، و از تفرقه و کدورت شدیداً احتراز کنند که تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را کامیاب می‌کند و موجب تبلیغات سوء می‌شود.