جلوگیری از تکروی

حکم هماهنگی تبلیغات خارج از کشور به آقای عبد المجید معادیخواه‌
۲۸ بهمن ۱۳۶۰/ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۰۲
تبلیغات بعد از انقلاب,
جلوگیری از تکروی

ا توجه به آنکه تبلیغات خارج از کشور با آن همه تبلیغات مسموم علیه اسلام و انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و نظر به آنکه هماهنگ و منسجم بودن آن موجب تاثیر بیشتری خواهد بود، جنابعالی را به عنوان هماهنگ‌کننده تبلیغات خارج کشور تعیین نمودم، تا با تایید خداوند متعال و همکاری تمام افراد و نهادها و ارگانها و سازمانها که در این زمینه فعالیت دارند، به این امر حیاتی ادامه داده و جدّاً جلو بی‌نظمیها و تکرویها گرفته شود، تا از سمپاشیها و تبلیغات دروغین دستگاههای شایعه‌ساز و دروغ‌پرداز به مقدار توان جلوگیری شود و جمهوری اسلامی و انگیزه‌های انقلاب ایران را به همان نحو که هست معرفی نمایند.