تبلیغات، مقدم بر همه امور

سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات)
صبح ۱۳ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۴
تبلیغات بعد از انقلاب,
تبلیغات، مقدم بر همه امور

مساله تبلیغات یکی از مسائل بسیار مهمی است که شاید در راس بیشتر از امور واقع بشود. و ملاحظه می‌کنید که دنیا تمام تبلیغاتشان به ضد ماست، تقریباً باید این طور گفت آنهایی که به ضد ما نیستند ساکت‌اند. و الّا تمام رادیوها، تمام مطبوعاتشان، مصاحباتی که در خارج واقع می‌شود همه را ملاحظه کردید که به ضد جمهوری اسلامی است، یعنی به ضد اسلام است. و چون اسلام را آنها نمی‌خواهند و ایران را می‌بینند که در صدد این است که اسلام را معرفی کند به عالم، و اگر معرفی بشود به عالم قبول خواهند کرد و منافع آنها را به هدر خواهد داد، از این جهت با ایران مخالفت می‌کنند، نه اینکه یک جمعیتی‌ در ایران هستند، یا یک انسانهایی در ایران هستند، با ایران به اینکه عنوان اسلامی پیدا کرده است. و الّا این ایران بوده زمان محمد رضا، زمان دیگر با آن مخالفت نداشتند، بلکه موافقت هم داشتند. برای اینکه، آن ایران، ایرانی بود که در دست آنها بود و درخواست آنها بود، اما ایرانی که در دست آنها نباشد و مخالف با آنها باشد و خواست آنها را نخواهد انجام بدهد، آنها این ایران را نمی‌خواهند و به عنوان ایران، اسلام را دارند می‌کوبند.