ضعف در مقابل تبلیغات ضد انقلاب

سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران‌
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۰ رجب ۱۴۰۰
تبلیغات بعد از انقلاب,
ضعف در مقابل تبلیغات ضد انقلاب

مع الاسف تمام رسانه‌های گروهی خارج و بعضی از داخلیها همه در خدمت ابرقدرتها هستند. ما نمی‌توانیم صدای مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم، ما وسیله نداریم. همه روزنامه‌های خارج به ضد ما چیز می‌نویسند. همه رادیوها و تلویزیونهای خارج به ضد ما پخش می‌کنند اکاذیب را. در دنیا ایران را مثل یک جنگلی که تویش یک دسته وحشی جمع شده‌اند و ریخته‌اند به جان مردم، و دارند قتل عام می‌کنند همه را، و پستانهای زنها را می‌برند و چه می‌کنند و چه می‌کنند [معرفی می‌کنند]. ما چطور ندای مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم؟ کی می‌رساند این ندا را به دنیا؟ همه در خدمت آنها هستند.