آزادی از زندان؛ فروردین ۱۳۴۳
دوران تبعید امام در ترکیه