حاکمیت مردم در نظام اسلامی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
برخی جنبه های رهبری انقلابی امام خمینی (ره)
نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی
مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم