کارگزاران نظام اسلامی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
مردان خدا اینگونه اند