حق الناس

عبارت «حقوق مردم» و «حق‌الناس» در بیانات امام خمینی(ره) بسیار دیده می‌شود