سیمین دانشور

سیمین دانشور: حضرت امام خمینی (ره) را کلمه‌الحق می‌دانم