مصطفی محقق داماد

روایت آیت الله محقق داماد از خواب امام خمینی در مورد میرداماد