سید علی خمینی

چرا امام خمینی (ره) نخواستند در لحظات آخر نوه کوچکشان را ببینند؟