علی صوفی

امام خمینی (ره) به حقوق اساسی مردم احترام ویژه‌ای می‌گذاشت