رضا نوری

قناعت و ساده زیستی امام خمینی(ره) در جامعه تبیین شود