شخصیت امام

ویژگی های عبادی امام خمینی (س)
پیروی از امام خمینی(ره)به حرف و موضع‌گیری نیست