قانون الهی

جامعه مطلوب از دید امام خمینی
نهادینه شدن اندیشه امام خمینی(س) در حوزه عدالت باید در عمل زنده شود