مردم سالاری دینی

جامعه مطلوب از دید امام خمینی
حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است