احیاگران تفکر اسلامی

امام خمینی(س) بزرگترین احیاگر تفکر دینی