علی بختیار

امام خمینی مدل نوینی از حکومت را پایه گذاری کرد