جمال بن عبدالسلام

فلسطین از نگاه امام خمینی(ره) مساله نخست جهان اسلام بود