اتحاد اسلامی

فلسطین از نگاه امام خمینی(ره) مساله نخست جهان اسلام بود
روش امام خمینی اصول ثابت فکری و منافع امت اسلام