معصومه صابری

امام خمینی(ره) کرامت را به زن ایرانی برگرداند