سید محمد موسوی بجنوردی

نهادینه شدن اندیشه امام خمینی(س) در حوزه عدالت باید در عمل زنده شود