محمود عباسی

حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است