الف تا لام امام خمینی

انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان