نجف اشرف

نحوه دعا خواندن امام خمینی(ره) در حرم ائمه (ع) چگونه بود؟