حسین مظفر

پیروی از امام خمینی(ره)به حرف و موضع‌گیری نیست