رحلت امام خمینی

آیا ارتحال امام خمینی(ره) به ظهور جنگ قدرت در ایران منجر شد؟