رحلت امام خمینی

آیا ارتحال امام خمینی(ره) به ظهور جنگ قدرت در ایران منجر شد؟
چرا امام خمینی (ره) نخواستند در لحظات آخر نوه کوچکشان را ببینند؟