رهبری انقلاب

نظری به شخصیت مذهبی - سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله
رهبری فره مندانه در آسیای امروزی: مائو، گاندی و خمینی
پاینده باد آیت الله خمینی
امام خمینی، نیرویی قدرتمند برای هدایت بشر امروز
اصول گرایی و قانون اساسی
امام خمینی; انقلاب اسلامی; ارتباطات و گفتگوی تمدنها
از انقلاب حسینی علیه السلام تاانقلاب خمینی قدس سره
ادای تکلیف، مولفه ای مهم دررهبری امام خمینی