امام و خانواده

یک عاشقانه آرام
قناعت و ساده زیستی امام خمینی(ره) در جامعه تبیین شود