مصر

ارزیابی عملکرد غرب در زمینه حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره)
ملت مصر باید قیام کند