محرومین

«محرومین» در اندیشه‌ی اقتصادی امام‌ خمینی‬(ره)
جایگاه طبقات پایین اجتماع در اندیشه امام خمینی (ره)
مواظب باشید !
انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان