مرتضی مطهری

روح قدس الهی
ویژگی‌های عالمان راستین از منظر امام خمینی (ره)