هنر

هنر در اندیشه امام خمینی (ره)
هنر از منظر امام خمینی و فقهاء شیعه
امام خمینی و هنر دینی
سیمین دانشور: حضرت امام خمینی (ره) را کلمه‌الحق می‌دانم