روحانیت، هشدارها و توصیه‌ها

زندگی، اندیشه و اخلاق امام خمینی،شجاعت، صلابت و قاطعیت