هشدارها و توصیه‌ها به روحانیت

زندگی، اندیشه و اخلاق امام خمینی،شجاعت، صلابت و قاطعیت