حضرت موسی (ع)

ساده‌زیستی از دیدگاه امام خمینی (ه)
امام خمینی منادی حکومت مطلوب و سیاستمدار مطلوب
شرط مبارزه سیاسی الهی