حکومت اسلامی و حاکمان

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
رهبری امام خمینی الهام از امامان معصوم (ع)
جامعیت شخصیت امام خمینی (ره)
برخی جنبه های رهبری انقلابی امام خمینی (ره)
هدف امام خمینی، انقلاب قلبها بود