روحانی‌نماها و مقدس مآب‌ها

زندگی، اندیشه و اخلاق امام خمینی،شجاعت، صلابت و قاطعیت
امام خمینی و احیای تفکر دینی
گونه شناسی روحانیت و دیدگاه امام خمینی (ره)