دفاع مقدس و تبلیغات

تمام بحران هایی که امام در طول هشت سال دفاع مقدس اداره کرد