دفاع مقدس، تذکرات و اخطارها

تمام بحران هایی که امام در طول هشت سال دفاع مقدس اداره کرد