صلح تحمیلی و حقیقی

مرزهای خشونت و رحمت در سیره نظری و عملی امام خمینی (ره)