حج و امت اسلامی

شخصیت حضرت امام خمینی از دیدگاه زائران غیر ایرانی خانه خدا