حج و ابعاد سیاسی آن

شخصیت حضرت امام خمینی از دیدگاه زائران غیر ایرانی خانه خدا