سلمان رشدی

مردی مردستان
شخصیت حضرت امام خمینی از دیدگاه زائران غیر ایرانی خانه خدا