امام علی (ع)

ویژگی های امام علی علیه السلام از نگاه امام خمینی قدس سره
حضرت علی (ع) در سیره نظری و عملی امام خمینی (قدس سره)