سید مرتضی پسندیده

مردی که پدر جهان شد
گفتگو با نوه رضاخان پهلوی/ امام خمینی نبود اعدام می شدم