عصر غیبت

عصر امام خمینی، عصر شکوفایی ایمان
از حضوردائم تا ظهور قائم(عج)
روحانیان، سربازان امام زمان(عج)
برائت، استقامت، رمز ماندگاری