مهاتما گاندی

رهبری فره مندانه در آسیای امروزی: مائو، گاندی و خمینی