علی اکبر هاشمی رفسنجانی

مصاحبه جمهوری اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره امام خمینی
چرا امام خمینی (ره) مجاهدین خلق را تایید نکرد؟