امام موسی صدر

امام موسی صدر از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)